دانشگاه سملوایز امکانات رفاهی با بالاترین استانداردهای اروپا را جهت اقامت دانشجویان خود اختصاص داده است که شامل ۴ خوابگاه می باشد که در نزدیکی دپارتمان های دانشگاه سملوایز مجارستان واقع شده است و می توانید جهت اقامت خود استفاده نمایید.

خوابگاه های دانشگاه سملوایز مجارستان شامل :

  • Balassa János
  • Markusovszky
  • Selye János
  • Korányi Frigyes Professional