دانشکده بهداشت و درمان

دانشکده بهداشت و درمان دانشگاه سملوایز ، جدید ترین دانشکده این دانشگاه است که پس ازیک دهه فعالیت های مقدماتی در سال 2010 تاسیس شد. سه نهاد موسس آن عبارتند از موسسه انفورماتیک توسعه بهداشت و آموزش، مرکز آموزش مدیریت خدمات بهداشتی و موسسه بهداشت روان.

این دانشکده طیف گسترده ای از رشته ها در زمینه سیاست های بهداشتی، مدیریت بهداشت، سلامت فردی و روانی جامعه و داده های سلامت را شامل می شود .

هدف اصلی دانشکده بهداشت و درمان ارائه یک برنامه آکادمیک برای سازمان ها ، توسعه فردی و اجتماعی در زمینه های آموزشی، پژوهش، نوآوری در علوم اجتماعی، و مشاوره می باشد.

اساتید و همکاران در دانشکده بهداشت همکاری بسیار نزدیکی  با موسسات پیشرو و حرفه ای در سراسر جهان از جمله موسسه بانک جهانی ، شبکه بهداشت و درمان  اروپا، مرکز نضارت بر سیستم بهداشت و سیاست اروپا و سازمان بهداشت جهانی دارند .