1. شرکت های دانشگاه:
  در پاسخ به سرعت در حال تغییر محیط داخلی و بین المللی ، دانشگاه زمل وایز تعدادی از شرکت های دانشگاهی متعلق به خود در سال های اخیر ایجاد کرده است. با کمک این شرکت ها، دانشگاه در حال حاضر انواع خدمات کسب و کار و با هدف تقویت موقعیت خود به عنوان یک شریک جذاب برای کسانی که به دنبال سرمایه گذاری و همکاری فرصت در مجارستان ارائه می دهد.
  زمل وایز بهداشت و درمان خدمات آموزشی

  زمل وایز انتشارات و چند رسانه ای استودیو و آموزشی

  Semmelweis Publishing and Multimedia Studio Ltd.
  بیونیک مرکز نوآوری و آموزشی
  Bionic Innovation Centre Ltd.
  آموزش و پرورش شما آموزشی

 2. YES – Your Education Service Ltd.