رشته های تحصیلی که برای دانشجویان بین المللی در دانشگاه سملوایز به زبان های انگلیسی و آلمانی به انتخاب دانشجو ارائه میشود:

پزشکی : 6 سال به زبان انگلیسی یا آلمانی
دندانپزشکی: 5 سال به زبان انگلیسی یا آلمانی
داروسازی: 5 سال به زبان انگلیسی یا آلمانی
فیزیوتراپی کارشناس : 4 سال و به زبان انگلیسی
فیزیوتراپی کارشناسی ارشد : یک سال و نیم و به زبان انگلیسی
پرستاری کارشناسی : 4 سال و به زبان انگلیسی
پرستاری کارشناسی ارشد : یک سال و نیم و به زبان انگلیسی
مامائی کارشناسی : 4 سال به زبان انگلیسی
اپتومتری کارشناسی : 4 سال به زبان انگلیسی

ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی سملوایز (به هر سه زبان انگلیسی، آلمانی و مجاری) در رشتۀ پزشکی 3200 نفر، رشتۀ پزشکی 630 نفر و در رشتۀ داروسازی 649 نفر است.